top of page

RODO

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH REALIZACJI OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

L.P.

RODZAJ INFORMACJI

INFORMACJA

1.

Administrator danych osobowych  

Patryk Dębski (prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: P&M Instalacje Patryk Dębski

2.

Dane kontaktowe administratora danych osobowych

Możesz skontaktować się ze mną skontaktować: Elektronicznie pod następującym adresem e-mail: Kontakt@pminstalacje.pl

3.

Cele przetwarzania danych osobowych

  1. Wykonanie zawartej  umowy,

  2. Kontakt w związku z realizacją umowy,

  3.   Prowadzenie dokumentacji na potrzeby wykonania obowiązków podatkowych ciążących w związku z rozliczeniami dotyczącymi zawartej między nami umowy

4.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  1. Art. 6 ust. 1 lit b) RODO – Twoje dane będziemy przetwarzać w celu wykonania zawartej między nami umowy,

  2. Art. 6 ust. 1 lit f) RODO – Twoje dane będziemy także przetwarzać w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, w zakresie prowadzonych przez nas rozliczeń, prowadzonej dokumentacji oraz w celach kontaktowych

  3. Art. 6 ust. 1 lit c) RODO – Twoje dane będziemy przetwarzać w związku ze spoczywającym na nas na mocy przepisów prawa obowiązkiem prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń w związki z przepisami podatkowymi

5.

Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora danych osobowych takich jak: dostawcy usług informatycznych, dostawcy usług księgowych, dostawcy usług finansowych, dostawcy usług prawnych oraz organom administracji publicznej – zgodnie z obowiązującym prawem

6.

Kryteria ustalania okresu przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przez przepisy prawa lub okres niezbędny do wykonania umowy i przedawnienia roszczeń z umów lub też do skutecznego skorzystania przez Ciebie z Twoich praw, o których mowa poniżej w pkt 7 w zakresie zorientowanym na ograniczenie lub zakończenie przetwarzania Twoich danych 

7.

Informacje o prawach osoby, której dane są przetwarzane

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

8.

Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

9.

Informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

Podanie danych jest wymogiem zawarcia umowy i ich nie podanie będzie się wiązać z brakiem możliwości nawiązania przez nas stosunków gospodarczych

10.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania

bottom of page